Informatie

De wijkgemeente ‘De Hoeksteen’ omvat de burgerlijke wijken Middelwatering, Capelle-West, ’s-Gravenland en Fascinatio. Daarnaast is een aantal leden van buiten deze wijken en Capelle aan den IJssel ingeschreven.

Het kerkgebouw De Hoeksteen van onze gemeente is in 1968 gebouwd. Het is een markant gebouw in het centrum van Capelle aan den IJssel.
Het gebouw en de inrichting zijn rijk aan symboliek. De plastiek van de vlam van het pinksterfeest op de kerk geeft het gebouw grote herkenbaarheid en vraagt om veel uitleg. De ruime lichte kerkzaal beschikt over een prachtig liturgisch centrum. Enige jaren geleden is de kerk gemeentelijk monument geworden.
De kerkgemeenschap van de Hoeksteen wil midden in de Capelse samenleving staan en een thuis bieden aan mensen die op zoek zijn. We willen een warme gemeente zijn waarvan bemoediging uit gaat, waar onderlinge betrokkenheid en aandacht en omzien naar de (A)ander kernwoorden zijn.

Kerkgebouw
De Hoeksteen, Rivierweg 15, 2903 AJ, 450 51 41
Bekijk de foto's van de kerkzaal, gemaakt door ons gemeentelid Jan van Vliet.

Kerkdiensten
Onze kerkdiensten beginnen zondags om 10.00 uur. In kerk is een ringleiding aanwezig.

Website
Voor up to date informatie over de wijkgemeente De Hoeksteen kunt u onze website raadplegen.
Wim Braber en Harry de Groot zijn de beheerders van deze website. U kunt ze bereiken via webmaster@Hoeksteen.pkncapelle.nl.

Beheerteam
Coordinator: dhr. M. Doeve, Zaalhuur@Hoeksteen.pkncapelle.nl

Organist
Vacant

Kostercoördinator
dhr. J.H. de Groot, Kostercoordinator@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
Kosters
Kosters@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
dhr. J. van Eijk
mevr. A. Emeis
dhr. J.H. de Groot
dhr. M. van Leeuwen
dhr. L. van Noort
dhr. J. Schroevers

WIJKKERKENRAAD
Predikant
mw. ds. D. Hoekstra-Olthof, Predikant@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
Ouderlingen
Vacature - voorzitter, Voorzitter@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
dhr. R.W.N. (Ruud) Heijloo - scriba, Scriba@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
Mw. J.C. (Coby) van Golden-de Waal, Ouderling1@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
Vacature - pastoraat
Mw. C. (Camilla) van Rutten - jeugd, Ouderling2@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
Dhr. C.A. (Cor) van Os - dienstdoend ouderling in de diensten in Rijckehove namens De Hoeksteen
Diakenen
mw. W. (Wilmine) van Os-Oorebeek - werelddiaken, Diaken2@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
dhr. O. (Olaf) van Rutten - binnenlands diaconaat, Diaken1@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
dhr. G. (Gert) Sonneveld - gemeentediaconaat, Diaken3@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
Kerkrentmeesters
dhr. J.E. (Eduard) Hoogenboom - ouderling-kerkrentmeester, Kerkrentmeester1@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
dhr. H. (Herman) Vooys - ouderling-kerkrentmeester, Kerkrentmeester3@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
Notulist
mw. E.Q. (Elvira) van Noort, Notulist@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Dagelijks bestuur
Predikant mw. ds. D. Hoekstra-Olthof
Ouderling-voorzitter Vacature
Ouderling-scriba dhr. R. Heijloo
Diaken Vacature

Wijkgrenzen
De huidige grenzen van de wijkgemeente zijn:
Noord: Abram van Rijckevorselweg ten oosten van het Capelse plein (grote rotonde kruising Algeraweg) en de gemeentegrens met Rotterdam ten westen van het Capelse plein
Oost: Couwenhoekseweg
Zuid: Hollandsche IJssel
West: Snelweg A16

Omzien naar elkaar in De Hoeksteen.
Het omzien naar elkaar in onze wijkgemeente is geregeld in een aantal functies.
1. De kerkbuur m/v
Allereerst is daar de taak van kerkbuurman/vrouw. Deze term vervangt het woord: wijkcontactpersoon en past binnen de nieuwe organisatiestructuur van het pastorale werk van de Hoeksteen.
Wat houdt kerkbuur zijn concreet in?
De kerkbuur probeert met de hem/haar toevertrouwde adressen vriendschappelijk contact te houden als lid van de Hoeksteen.
Dat betekent: meeleven bij lief en bij leed voor zover bekend uiteraard. Voor de verjaardagen zijn kaarten beschikbaar en de data waarop de verjaardagen vallen. U kunt dan een kaart afgeven. Hierbij zit een verzoek om een gift voor het verjaardagsfonds. De meeste mensen vinden het fijn om iets te geven vanwege hun verjaardag. Uw ervaring zal leren of dit ook het geval is op uw adressen. Is dit niet zo dan hoeft u in het vervolg alleen maar de verjaardagskaart te bezorgen.
Bij ziekte en verjaardagen vanaf 75 t/m 84 jaar mag u op bezoek gaan met een kleine attentie. Een declaratieformulier voor de onkosten ligt in de kerk.
Vanaf de leeftijd van 85 jaar krijgt men de bloemen uit de kerkdienst, deze worden ook door de kerkbuur bezorgd.
Als er een jubileum is of een ander heugelijk feit dan hoort u dat via de predikant of de pastorale ouderling.
Verder zijn er een aantal ‘zakelijke’ contactmomenten in een jaar.
- het rondbrengen van de VVB in januari, het brengen van een infobrief over het nieuwe seizoen eind augustus, begin september.
- het bezorgen van een kerstgroet in december.
Omdat we streven naar niet meer dan 9 adressen per kerkbuur, het liefst in de buurt, valt de hoeveelheid loopwerk wel mee.
Als kerkbuur beschikt u over visitekaartjes van de kerk zodat u ook makkelijk te vinden bent door de mensen.
U bezoekt ook de eventueel nieuw ingekomen mensen, van deze mensen is niet altijd bekend of ze bij de kerk willen horen. Van onze kant willen we hen wel welkom heten.
Twee keer per jaar worden alle kerkburen uitgenodigd om met de andere kerkburen en de voorganger ervaringen uit te wisselen en het werk te evalueren.
2. De Pastoraal Bezoeker m/v.
De Pastoraal bezoeker is samen met anderen verantwoordelijk voor het pastorale bezoekwerk in de Hoeksteen. Zij hebben naar vermogen een aantal te bezoeken adressen toevertrouwd gekregen.
Vaak zullen dat adressen zijn van mensen die zelf niet meer de kerk kunnen bezoeken en die dat ook missen.
Omdat de mensen niet meer in de kerk kunnen komen stellen ze het meestal op prijs als uw bezoek ook inhoudt dat er een stukje uit de Bijbel gelezen wordt en/of gebeden. Misschien voelt u de situatie aan en vindt u dat een mooi gedicht beter op zijn plaats is. Een bezoek is overigens niet dan pas goed als er gebeden en gelezen is. Een bezoek is goed als degene die bezocht werd gehoord en gezien is.
De Pastoraal Bezoeker wordt niet in het ongewisse gelaten of in het diepe gegooid: de predikant zal een aantal momenten aanreiken waarop van gedachten gewisseld kan worden over de inhoudelijke kant van het bezoekwerk. Ook zullen we dan ervaringen uitwisselen en vragen bij het bezoekwerk bespreken.
Van de Pastoraal Bezoeker wordt verwacht dat er ten minste 3 keer per jaar contact is met de hem/haar toevertrouwde adressen. Mocht tijdens een periode van ziekte op een bepaald adres meer aandacht nodig zijn dan kan met de predikant en de pastorale ouderling afgesproken worden hoe dit zal worden ingevuld.
3. De Pastorale Ouderling
De volgende taak in het omzien is die van pastorale ouderling. Deze is in de hele wijk inzetbaar bij het crisispastoraat en ondersteunt de predikant bij haar overige pastorale taken. De ouderling neemt deel aan de vergaderingen van de Wijkkerkenraad.
4. Diakonaal omzien
De diakenen hebben hun eigen taak in het omzien van de gemeente. Zij beschikken over een databank van talenten en gaven, oftewel: mensen die zich beschikbaar stellen met hun tijd en hun vaardigheden. Van een spijker in de muur tot begeleiding bij ziekenhuisbezoek en een wandelingetje als de zon schijnt. Het gaat hierbij niet om structurele maar om incidentele hulp.
Voor al deze taken geldt dat we nog mensen kunnen gebruiken. Meldt u zich daarom gerust aan voor een taak of vraag er nadere informatie over via: Aanmelden@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Kindernevendienst
Tijdens de zondagochtendkerkdiensten is er een kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar om een begrijpbare dienst te verzorgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van “kind op zondag”. In de nevendienst worden verhalen gelezen, gezongen en besproken. In het voorbedenboek worden de zaken opgeschreven die de kinderen willen laten noemen in de de voorbeden en het dankgebed in de eredienst.
Advent en de 40-dagen tijd zijn voor deze groep bijzondere diensten odat er dan gebruik wordt gemaakt van een speciaal thema dat opeenvolgende diensten terug komt. Er is een regelmatig overleg tussen de leiding en de predikant. De nevendienst begint voor de schriftlezing in de eredienst en duurt tot voor het dankgebed. De kinderen komen op dat moment weer terug in de kerkzaal. De kindernevendienst wordt gehouden in de twee nevendienst ruimten beneden in de kerk.
Contactpersoon:
Mw. Elvira van Noort, Kindernevendienst@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Kindercrèche
Tijdens de zondagochtendkerkdiensten is er een kindercrèche voor kinderen van 0 tot ca. 4 jaar. Afhankelijk van de groep worden verhaaltjes verteld en/of versjes gezongen. Bij speciale gebeurtenissen (Kerstfeest, Pasen, etc.) wordt deze groep betrokken bij de dienst. De oppas duurt net zo lang als de kerkdienst en wordt gehouden in de oppasruimte.
Contactpersoon:
Mw. Elvira van Noort, Kindercreche@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Ledenadministratie
Eén van de werkzaamheden van het scribaat is om in nauw contact met het (voormalig gereformeerde) kerkelijk bureau het ledenbestand van onze wijkgemeente bij te houden. Dit werk is ondergebracht bij:
Mw. C.J. Noordhuis, Ledenadministratie@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Preekvoorziening
Mw. M.C. (Marion) Croese, Preekvoorziening@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Wijkkas
Uit de wijkkas, waarvoor eens per maand wordt gecollecteerd, worden de kosten van bijzondere kerkdiensten en kosten voor de wijk bestreden. Gironummer wijkkas: NL46 INGB 0000 5211 49 t.n.v. Wijkkas Middelwatering.
Beheerder van de wijkkas:
Dhr. P. van Otterloo

Verspreiding KerkNieuws
Middelwatering:
Mw. S.H.Tobé
’s-Gravenland, Capelle West, Kralingseveer, Fascinatio:
Dhr. P. Kok

Schoonmaak kerkgebouw
Coördinatie:
Kerkrentmeesters@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Kerkvervoer
Zij die de kerkdiensten willen bezoeken en vervoer nodig hebben, kunnen gehaald en gebracht worden. U kunt zich aanmelden bij:
Coördinator:
Dhr. P. van Otterloo, Kerkvervoer@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Beluisteren van de kerkdiensten
Via onze website http://pkncapelle.nl/RadioHoeksteen/ zijn al onze kerkdiensten direct te beluisteren. Bovendien zijn een aantal oudere diensten uit De Hoeksteen op een door u gewenste tijd te beluisteren. Onder het kopje kerkdiensten op onze website is aangegeven hoe u dat kunt doen.
Het is ook mogelijk om een cd-ROM van de kerkdienst te laten maken.

E-Nieuws
Nieuws en informatie van de wijkgemeente ‘De Hoeksteen” wordt in het blad KerkNieuws opgenomen. Zo vaak als dit nodig is verschijnt er ook nieuws uit onze wijkgemeente via een nieuwsbrief die per e-mail wordt verzonden. U kunt zich door een e-mail aan de scriba Scriba@Hoeksteen.PKNCapelle.nl voor deze nieuwsbrief aanmelden.

Bloemen in de kerk
Door een aantal gemeenteleden wordt om beurten het zondagse boeket bloemen verzorgd. Ook verzorgen zij speciale liturgische bloemstukken rondom feestdagen.
Contactpersoon:
Mw. F.M. Bras, Bloemen@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Bloemengroet
Bovengenoemde bloemen worden na de dienst bezorgd bij één van onze gemeenteleden. De coördinatie hiervan gebeurt namens de diaconie door:
ds. Hoekstra tijdelijk i.v.m. ziekte, Bloemengroet@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Commissie erediensten
De Commissie Eredienst houdt zich bezig met alle zaken rondom de eredienst, praktisch, organisatorisch en ook inhoudelijk. Op het inhoudelijke liturgische vlak is zij voor de kerkenraad de commissie die gevraagd en ongevraagd de kerkenraad adviseert in zaken betreffende de eredienst. De commissie zal waken over het karakter van de erediensten en tegelijk zoeken naar een invulling waarbij iedere leeftijdsgroep zich aangesproken weet. De leden van de commissie hebben alle hun eigen taak en inbreng. Momenteel bestaat de commissie uit:
Ds. Dora Hoekstra, predikant.
Marion Croese, contactpersoon predikanten en preekvoorziening
Organist (vacature)
Beamteam (vacature)

Beamteam
Tijdens de eredienst wordt gepast gebruik gemaakt van een beamer. Het aanleveren van mededelingen voor de beamer dient uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur vooraf aan de eredienst te gebeuren. Dit kan per mail aan: Beamteam@hoeksteen.pkncapelle.nl

Koffiedrinken
Na de kerkdiensten kunt onder het genot van een kopje koffie in de ontvangsthal nog wat napraten. De koffie wordt volgens rooster door een groot team vrijwilligers geserveerd. Indien u mee wilt helpen de koffie te verzorgen kunt u zich aanmelden bij de scriba. Scriba@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Vorming en toerusting
Catechese voor jongeren, een Bijbelkring voor volwassenen, gespreksavonden, een spirituele kring, meditatief schilderen thematische ontmoetingen is de wijk, er zijn diverse mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Voor de concrete invulling hiervan verwijzen we naar de website, E-nieuwsbrief of aparte info die wordt verspreid. Verdere inlichtingen bij onze wijkpredikant Dora Hoekstra. Predikant@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Kinderclub Hoeksteen
Op woensdagmiddag van 14 – 15:30 uur is er kinderclub in de De Hoeksteen. Er wordt geknutseld, gestoeid, er worden spelletjes gedaan en soms is er zo maar een mooi verhaal uit de Bijbel. Kijk op de website voor de frequentie.

Activiteiten
In De Hoeksteen worden tal van incidentele activiteiten georganiseerd. Zoals Startzondag, open monumenten dag, gemeenteavonden, feest van de Geest enz. Deze activiteiten worden via Kerknieuws, de E-nieuwsbrief of speciale informatiebladen bekend gemaakt.

Hobbyclub De Hoeksteen
Hobbyclub De Hoeksteen is een gezellige club voor ieder wat wils. Bij voorbeeld kaarten maken, breien of een gezellig praatje maken. De club is op donderdag van 9.00 uur tot 11.30 in De Hoeksteen. Komt u ook langs? De koffie staat klaar!

Open Kerk
Iedere vrijdag zijn de deuren van De Hoeksteen open van 10 – 12 uur. Voor een kopje koffie of thee, een oppervlakkig of diepgaander praatje. Doorgaans is de wijkpredikant dan aanwezig in haar werkkamer en mag zij gestoord worden in de werkzaamheden. Voor een uitgebreid gesprek is het verstandiger een aparte afspraak te maken.

Stiltecentrum
In de kerkzaal is een plekje ingericht dat uitnodigt er te gaan zitten en stil te worden. Er kan een lichtje aangestoken worden, er kan een gebed gelezen of in het boek geschreven worden. Op vrijdagochtend is de kerk open van 10 – 12 uur en dan is er alle gelegenheid van deze stilteplek gebruik te maken.

Gebed voor Syrië
Elke vrijdag, na afloop van de Open Kerk, wordt om 12:00 de klok geluid, waarna in de kerkzaal wordt gebeden voor de slachtoffers van de oorlog in Syrië. Om 12:15 wordt het gebed afgesloten met het Onze Vader.

Diaconale maaltijd
Er is één keer in de maanden een diaconale maaltijd waar u op in kunt schrijven via een lijst in de kerk of via Aanmelden@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Collectebonnen
In De Hoeksteen kan er voor de collectes gebruik worden gemaakt van collectebonnen. Er zijn drie verschillende bonnen verkrijgbaar in de waardes van € 0,50, € 1,00 en € 2,00. De bonnen kunt u aanschaffen bij:
Dhr. B.A. van Vliet, 450 54 71
Mevr. W.A. Doeve, 450 76 58
Betaling graag per bank op NL94 INGB 0000 1548 86 t.n.v. PgC, collectebonnen.

Verjaardagsfonds
Het fonds stelt zich ten doel gelden bijeen te brengen voor diverse doeleinden, zoals voor de aankleding van de kerk en haar zalen.
Informatie: Dhr J.Sietsma, 450 10 52

Giften
U kunt een eventuele (extra) gift aan de kerk overmaken, al dan niet met aangeven van een speciale bestemming, op bankrekening NL46 INGB 0000 5211 49 van de wijkkas van De Hoeksteen.

Orgelfonds
Het orgelfonds zamelt geld in voor het onderhoud van het orgel in onze kerk. Daartoe is in de kerkzaal bij elke trap een orgelpijp aangebracht, waar u uw gift in kunt doen.
Contactpersoon:
Dhr. E. van Rumpt, 450 68 93

Laatst gewijzigd: 13-jun-19