Informatie

De wijkgemeente 'De Hoeksteen' omvat de burgerlijke wijken Middelwatering, Capelle-West, 's-Gravenland en Fascinatio. Daarnaast is een aantal leden van buiten deze wijken en Capelle aan den IJssel ingeschreven.

Het kerkgebouw De Hoeksteen van onze gemeente is in 1968 gebouwd. Het is een markant gebouw in het centrum van Capelle aan den IJssel.
Het gebouw en de inrichting zijn rijk aan symboliek. De plastiek van de vlam van het pinksterfeest op de kerk geeft het gebouw grote herkenbaarheid en vraagt om veel uitleg. De ruime lichte kerkzaal beschikt over een prachtig liturgisch centrum. Enige jaren geleden is de kerk gemeentelijk monument geworden.
De kerkgemeenschap van de Hoeksteen wil midden in de Capelse samenleving staan en een thuis bieden aan mensen die op zoek zijn. We willen een warme gemeente zijn waarvan bemoediging uit gaat, waar onderlinge betrokkenheid en aandacht en omzien naar de (A)ander kernwoorden zijn.

Kerkgebouw
De Hoeksteen, Rivierweg 15, 2903 AJ, 450 51 41

Beheerteam
Zaalhuur@Hoeksteen.pkncapelle.nl

Kostercoördinator
dhr. J.H. de Groot, Kostercoordinator@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
Kosters
Kosters@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
dhr. J.H. (Harry) de Groot
dhr. M. (Maarten) van Leeuwen
dhr. L.(Louis) van Noort
dhr. J. (Jacco) Schroevers

WIJKKERKENRAAD
Predikant
ds. L. (Leo) Oosterom, Interim-predikant Predikant@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
Pastoraal werker
mw. H.T. (Heleen) Molenaar PastoraalWerker@Hoeksteen.PKNCapelle.nl;
Ouderlingen
mw. C. (Lia) Breda-de Waal- scriba, Scriba@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
dhr. J.H.G. (Hans) Noordhuis - pastoraat, Ouderling2@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
dhr. C.A. (Cor) van Os - ouderling-light, Ouderling1@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
Diakenen
mw. W. (Wilmine) van Os-Oorebeek - werelddiaken, Diaken2@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
mw. H.E. (Elly) Swinkels-Emde - voorzitter, Voorzitter@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
mw. I.Y. (Ingrid) Steylen-Goedegebure - diaken-light, Diaken6@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
mw. C.J. (Ineke) Noordhuis-Schreuder - diaken-light, Diaken5@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
dhr. P. (Piet) Kok - diaken-light, Diaken1@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
Kerkrentmeesters
dhr. J.E. (Eduard) Hoogenboom - kerkrentmeester, Kerkrentmeester1@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
dhr. J.H. (Harry) de Groot - ouderling-kerkrentmeester, Kerkrentmeester2@Hoeksteen.PKNCapelle.nl
Notulist
mw. E.Q. (Elvira) van Noort, Notulist@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Dagelijks bestuur
Predikant: ds. Leo Oosterom, Interimpredikant
Diaken-voorzitter: mw. H.E. Swinkels-Emde
Ouderling-scriba: mw. L. Breda

Wijkgrenzen
De huidige grenzen van de wijkgemeente zijn:
Noord: Abram van Rijckevorselweg ten oosten van het Capelse plein (grote rotonde kruising Algeraweg) en de gemeentegrens met Rotterdam ten westen van het Capelse plein
Oost: Couwenhoekseweg
Zuid: Hollandsche IJssel
West: Snelweg A16

Pastoraat
Omzien naar elkaar is in de Bijbel een vast gegeven. Namens God is Jezus de goede herder en daarmee het voorbeeld van dat en hoe wij er voor elkaar kunnen zijn. Dit pastorale omzien naar elkaar is een zaak van de hele gemeente maar behoeft tegelijk een organisatiestructuur. Die organisatie ziet er in De Hoeksteen als volgt uit:
Kerkbuur m/v
Allereerst is daar de taak van kerkbuurman/vrouw. De kerkbuur probeert met de hem/haar toevertrouwde adressen vriendschappelijk contact te houden als lid van de Hoeksteen.
Dat betekent:
- Meeleven bij lief en bij leed voor zover bekend uiteraard. Bij verjaardagen wordt een kaartje bezorgd en evt. een gift gevraagd voor het verjaardagsfonds.
- Mensen bezoeken n.a.v hun verjaardag als ze 75 of ouder zijn geworden met een bloemetje of een kleine attentie.
- Mensen die 85 jaar of ouder zijn krijgen doorgaans de bloemen uit de kerk, gebracht door de kerkbuur.
- Aandacht bij overige jubilea of heugelijke feiten.
Verder zijn er een aantal ‘zakelijke’ contactmomenten in een jaar. Het rondbrengen van de VVB in januari, het brengen van een info-brief over het nieuwe seizoen eind augustus, begin september. En het bezorgen van een kerstgroet in december.
Omdat we streven naar rond de maximaal 10 adressen per kerkbuur, het liefst in de eigen buurt valt de hoeveelheid loopwerk wel mee.
Als kerkbuur beschikt u over visitekaartjes van de kerk zodat u ook makkelijk te vinden bent door de mensen.
U bezoekt ook de eventueel nieuw ingekomen mensen, van deze mensen is niet altijd bekend of ze bij de kerk willen horen. Van onze kant willen we hen wel welkom heten. Twee keer per jaar worden alle kerkburen uitgenodigd om met de andere kerkburen en de voorganger ervaringen uit te wisselen en het werk te evalueren.
Pastoraal Bezoeker
De Pastoraal bezoeker (m/v) is samen met anderen verantwoordelijk voor het pastorale bezoekwerk in de Hoeksteen. Zij hebben naar vermogen een aantal te bezoeken adressen toevertrouwd gekregen. Vaak zullen dat adressen zijn van mensen die zelf niet meer de kerk kunnen bezoeken en die dat ook missen.
Pastoraal Bezoeker krijgen toerusting van de predikant. Van de Pastoraal Bezoeker wordt verwacht dat er tenminste 3 keer per jaar contact is met de hem/haar toevertrouwde adressen. Mocht tijdens een periode van ziekte op een bepaald adres meer aandacht nodig zijn, dan kan met de predikant en de pastorale ouderling afgesproken worden hoe dit zal worden ingevuld.

Kindernevendienst
Tijdens de zondagochtendkerkdiensten was er elke zondag een kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Omdat te weinig kinderen onze diensten bezoeken worden deze diensten alleen op afroep georganiseerd, bijvoorbeeld bij speciale diensten. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon.
Contactpersoon:
Mw. Elvira van Noort, Kindernevendienst@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Kindercrèche
Tijdens de zondagochtendkerkdiensten is er op afroep een kindercrèche voor kinderen van 0 tot ca. 4 jaar. Afhankelijk van de groep worden verhaaltjes verteld en/of versjes gezongen. De oppas duurt net zo lang als de kerkdienst en wordt gehouden in de oppasruimte. Neem contact op met de contactpersoon als u van de crèche gebruik wenst te maken.
Contactpersoon:
Mw. Elvira van Noort, Kindercreche@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Ledenadministratie
Eén van de werkzaamheden van het scribaat is om in nauw contact met het (voormalig gereformeerde) kerkelijk bureau het ledenbestand van onze wijkgemeente bij te houden. Dit werk is ondergebracht bij:
Mw. C.J. Noordhuis, Ledenadministratie@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Wijkkas
Uit de wijkkas, waarvoor eens per maand wordt gecollecteerd, worden de kosten van bijzondere kerkdiensten en kosten voor de wijk bestreden. Banknummer wijkkas: NL95 RABO 0373 7173 26 t.n.v. Wijkkas Middelwatering.
Beheerder van de wijkkas:
Dhr. P. van Otterloo

Verspreiding KerkNieuws
Middelwatering:
Mw. I. de Reuver
's-Gravenland, Capelle West, Kralingseveer, Fascinatio:
Dhr. P. Kok

Schoonmaak kerkgebouw
Coördinatie:
Kerkrentmeesters@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Kerkvervoer
Zij die de kerkdiensten willen bezoeken en vervoer nodig hebben, kunnen gehaald en gebracht worden. U kunt zich aanmelden bij:
Coördinator:
Dhr. P. van Otterloo, Kerkvervoer@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

E-Nieuws
Nieuws en informatie van de wijkgemeente "De Hoeksteen" wordt in het blad KerkNieuws opgenomen. Zo vaak als dit nodig is verschijnt er ook nieuws uit onze wijkgemeente via een nieuwsbrief die per e-mail wordt verzonden. Leden en vrienden van "De Hoeksteen" kunnen zich bij de scriba opgeven Scriba@Hoeksteen.PKNCapelle.nl voor deze nieuwsbrief.

Bloemen in de kerk
Door een aantal gemeenteleden wordt om beurten het zondagse boeket bloemen verzorgd. Ook verzorgen zij speciale liturgische bloemstukken rondom feestdagen.
Contactpersoon:
Mw. F.M. Bras, Bloemen@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Bloemengroet
Bovengenoemde bloemen worden na de dienst bezorgd bij één van onze gemeenteleden.

Commissie erediensten
De Commissie Eredienst houdt zich bezig met alle zaken rondom de eredienst, praktisch, organisatorisch en ook inhoudelijk. Op het inhoudelijke liturgische vlak is zij voor de kerkenraad de commissie die gevraagd en ongevraagd de kerkenraad adviseert in zaken betreffende de eredienst. De commissie zal waken over het karakter van de erediensten en tegelijk zoeken naar een invulling waarbij iedere leeftijdsgroep zich aangesproken weet. De leden van de commissie hebben alle hun eigen taak en inbreng.
Geregeld roepen wij gemeenteleden op om mee te denken als er een bijzondere dienst op de agenda staat. Zo krijgt iedereen de gelegenheid zich betrokken te voelen.

Beamteam
Tijdens de eredienst wordt gepast gebruik gemaakt van een beamer. Het aanleveren van mededelingen voor de beamer dient uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur vooraf aan de eredienst te gebeuren. Dit kan per mail aan: Beamteam@hoeksteen.pkncapelle.nl

Koffiedrinken
Na de kerkdiensten kunt onder het genot van een kopje koffie in de ontvangsthal nog wat napraten. De koffie wordt volgens rooster door een groot team vrijwilligers geserveerd. Indien u mee wilt helpen de koffie te verzorgen kunt u zich aanmelden bij de scriba. Scriba@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Vorming en toerusting
Catechese voor jongeren, een Bijbelkring voor volwassenen, gespreksavonden, een spirituele kring, meditatief schilderen thematische ontmoetingen is de wijk, er zijn diverse mogelijkheden om met elkaar in gesprek te gaan. Voor de concrete invulling hiervan verwijzen we naar de website, E-nieuwsbrief of aparte info die wordt verspreid. Verdere inlichtingen bij onze wijkpredikant.
Predikant@Hoeksteen.PKNCapelle.nl

Activiteiten
In De Hoeksteen worden tal van incidentele activiteiten georganiseerd. Zoals Startzondag, open monumenten dag, gemeenteavonden, feest van de Geest enz. Deze activiteiten worden via Kerknieuws, de E-nieuwsbrief of speciale informatiebladen bekend gemaakt.

Collectebonnen
In De Hoeksteen kan er voor de collectes gebruik worden gemaakt van collectebonnen. Er zijn drie verschillende bonnen verkrijgbaar in de waardes van € 0,50, € 1,00 en € 2,00. De bonnen kunt u aanschaffen bij:
Dhr. B.A. van Vliet, 450 54 71
Dhr. G. Sonneveld, 010 - 2023171
Betaling graag per bank op NL95 RABO 0373 7173 26 t.n.v. Protestante Wijkgemeente De Hoeksteen

Giften
U kunt een eventuele (extra) gift aan de kerk overmaken, al dan niet met aangeven van een speciale bestemming, op bankrekening NL95 RABO 0373 7173 26 van de wijkkas van De Hoeksteen.

Orgelfonds
Het orgelfonds zamelt geld in voor het onderhoud van het orgel in onze kerk. Daartoe is in de kerkzaal bij elke trap een orgelpijp aangebracht, waar u uw gift in kunt doen.

Terug naar de beginpagina klik hier

Laatst gewijzigd: 24-nov-23